Επισκόπηση του έργου

Τι είναι το BECBA;

Το BECBA στοχεύει στην ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις αγροτικής επιχειρηματικότητας που αφορούν τη μετατροπή βιοαποβλήτων σε πολύτιμα βιοπροϊόντα μέσω καινοτόμων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Το έργο αντιμετωπίζει δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις αγροτικές περιοχές:
Την ανεργία των νέων
Τις μεγάλες ποσότητες διαχωρισμένων και αναμεμειγμένων βιοαποβλήτων που δεν διαχειρίζονται σωστά

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας αναφορικά με την ανάκτηση πολύτιμων θρεπτικών συστατικών από τα βιοαπόβλητα και την προσαρμογή τους για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Νέου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και θα συμβάλει στη μετατόπιση της γεωργίας από το σημερινό γραμμικό μοντέλο της.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι;

Το έργο έχει τρεις κύριους στόχου:

 • Να ενδυναμώσει τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας ώστε να γίνουν εκπαιδευτές κυκλικής οικονομίας και να υποστηρίξουν τους νέους της υπαίθρου στην υιοθέτηση τεχνικών και μεθόδων κυκλικής μετατροπής σε ροές βιοαποβλήτων που παράγονται από τη γεωργία στις αγροτικές περιοχές.
 • Να κινητοποιήσει τους νέους της υπαίθρου ώστε να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας (CE) και της πράσινης επιχειρηματικότητας για να ξεκινήσουν πιλοτικές δράσεις μετατροπής των αυξανόμενων αγροτικών βιοαποβλήτων και παράγωγων προϊόντων σε οικολογικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης που είναι κατάλληλα για τη δημιουργία πράσινων επιχειρήσεων.
 • Να σχεδιάσει μια εικονική θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας την εκπαιδευτική πορεία των πιλοτικών δράσεων με διδακτικούς πόρους για εκπαίδευση με βάση νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και ιδέες μάρκετινγκ για τη διατμηματική αξιοποίηση των γεωργικών παράγωγων προϊόντων.

Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι;

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας
 • Πρόσφατα πτυχιούχοι στον τομέα της γεωργίας, του περιβάλλοντος και σε άλλους συναφείς τομείς (ηλικίας 25+)
 • Νέοι που δεν εργάζονται ούτε βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEETs) που προέρχονται από αγροτικές περιοχές (ηλικίας 18+) και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα βιο-κυκλικής ανάπτυξης
 • Εκπαιδευτές κυκλικής οικονομίας
 • Σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς (υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων, φορείς έρευνας και ανάπτυξης, επιχειρηματίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)

Ποια είναι τα αποτελέσματα του έργου;

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

 1. Σχεδιασμός Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικές ενότητες)
 2. Εγχειρίδιο "Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων σε μια κυκλική οικονομία"
 3. Εικονική θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας

Κοινοπραξία

Youth Ecological and Security Zone (EcoZ) - General Coordinator - Kosovo

Το Youth Ecological and Security Zone (EcoZ) είναι ένας οργανισμός τοπικής δράσης που μέσω της διεκδίκησης και της άσκησης πίεσης προωθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για τους ανθρώπους στο Κόσοβο. Το όραμα της ΜΚΟ είναι να προωθήσει την επιδίωξη του βιώσιμου περιβάλλοντος, να προσπαθήσει για την ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις λειτουργίες των θεσμικών οργάνων του Κοσόβου και να προωθήσει την καλλιέργεια και την κουλτούρα της βιωσιμότητας, ιδιαίτερα της περιβαλλοντικής ευθύνης μεταξύ των πολιτών. To EcoZ διαθέτει μια ομάδα περιβαλλοντικών επιστημόνων, μηχανικών, εκπαιδευτών, εθελοντών, ακτιβιστών, φιλοσόφων και άλλων ένθερμων νέων που ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Alchemia-nova research & innovation gemeinnützige GmbH – Austria

Η Alchemia-nova research & innovation gemeinnützige GmbH είναι πλήρως προσηλωμένη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και πρωτοπορεί σε αυτό τον τομέα στην Κεντρική Ευρώπη και, από το 2018, και στη Νότια Ευρώπη. Η κατευθυντήρια αρχή του οργανισμού περιλαμβάνει την έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και την ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη μετάβαση σε μια κυκλική (βιο)οικονομία και την ευρύτερη υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Academy of Entrepreneurship (AKEP) – Greece

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (AKEP) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα υγιέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να προσπαθήσει να υποστηρίξει τους νέους που επιθυμούν να κάνουν πραγματικότητα τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες. Κύριος στόχος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι η καλλιέργεια της απαραίτητης επιχειρηματικής στάσης και η μεταφορά των απαραίτητων γνώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα των νέων. Το θέμα της πράσινης οικονομίας που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ένα νέο ρεύμα πρωτοβουλιών που αναπτύσσει ο οργανισμός τα τελευταία δύο χρόνια.

Let’s Do It Peja (LDIP) - Kosovo

Το Let’s Do It Peja (LDIP) είναι ένας κοινοτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος της κοινότητας και καταχωρήθηκε ως ΜΚΟ στις 3 Ιουλίου 2014. Από τότε, το LDIP εξελίχθηκε στον πιο αξιόπιστο οργανισμό προστασίας του περιβάλλοντος για τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους και χορηγούς. Στο πλαίσιο του τρέχοντος μεσοπρόθεσμου στρατηγικού προγράμματος, το LDIP έχει προγραμματίσει δυναμικές δράσεις για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο Κόσοβο, προβλέποντας συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη μείωση των αρνητικών ρυπογόνων παραγόντων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του περιβάλλοντος.

Environmental and Territorial Management Institute (ETMI) - Albania

Το ETMI δεν έχει δεσμευτεί μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών και περιβαλλοντικών γνώσεων και ικανοτήτων των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, αλλά έχει επίσης δώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έμφαση στη χρήση της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της γεωργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μειονεκτούσες κατηγορίες νέων που προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Ο οργανισμός έχει προηγούμενες εμπειρίες σχετικές με το θέμα του έργου μέσω του εν εξελίξει έργου "Circular Economy into Art through Eco-Design – CEED'' που αποσκοπεί στην αύξηση των ικανοτήτων των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας στην αυτοεπιχειρηματικότητα μέσω της προώθησης των αρχών κυκλικής οικονομίας στον οικολογικό σχεδιασμό, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Μάθετε περισσότερα για την Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας

Δραστηριότητες

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Εγγραφείτε στην Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας του BECBA σήμερα

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (δικτυακός τόπος) αντανακλά τις απόψεις μόνο του συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Κωδικός έργου: 101093619

Created with