Επισκοπηση του μαθηματος

Επιχειρηματικότητα & ψηφιακές δεξιότητες για υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα

Αναπτύξτε και ενισχύστε τις ικανότητές σας στη ζωή!
Write your awesome label here.

Το πρόγραμμα EntrePubl

To EntrePubl στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδρομών που θα επιτρέψουν στους δημόσιους υπαλλήλους να δουν το ρόλο τους με διαφορετικό τρόπο και να προσεγγίζουν τις προκλήσεις με επιχειρηματική νοοτροπία. Αυτό θα τους βοηθήσει να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Το έργο επικεντρώνεται επίσης στην εφαρμογή ψηφιακών λύσεων στο πλαίσιο των δημοσίων φορέων. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι πάροχοι θα εμπλακούν για να σχεδιάσουν ένα εκπαιδευτικό πακέτο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και τους βοηθά να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες για επιχειρηματική μάθηση. Επαγγελματίες εκπαιδευτές και εκπαιδευτές δημόσιων ιδρυμάτων θα προσφέρουν την κατάρτιση.
Empty space, drag to resize

Αποτελέσματα του έργου

 • Η μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EntrePubl
 • Η υβριδική πορεία μάθησης του EntrePubl: 8 ενότητες για την απόκτηση επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Η κοινότητα πρακτικής EntrePubl
 • Το έγγραφο πολιτικής του EntrePubl για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του δημόσιου τομέα
 • Το σύστημα πιστοποίησης για τους εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν την κατάρτιση EntrePubl
Empty space, drag to resize

Η κοινοπραξία

 • Bantani Education, συντονιστής του έργου με βάση το Βέλγιο.
 • SPW EER: Τμήμα Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου (SPW) Οικονομίας της Βαλλονίας, Βέλγιο.
 • Academy of Entrepreneurship (AKEP) από την Ελλάδα.
 • Govhack, με βάση την Ελλάδα.
 • C.O. Gruppo, με βάση την Ιταλία.
 • T-HAP από την Κύπρο.
 • ICEP s.r.o., από την Σλοβακία.
 • Galati Municipality με βαση την Ρουμανία.
Empty space, drag to resize

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project number: 2022-1-BE02-KA220-VET000089555

Σχετικά με το EntrePubl
Το έργο EntrePubl παρέχει λύσεις κατάρτισης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικής νοοτροπίας σε υπαλλήλους του δημοσίου τομέα σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο βασίζεται στην εμπειρία και τις δεξιότητες μιας μεγάλης κοινοπραξίας οκτώ εταίρων από έξι χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία και Σλοβακία).

Ιστοσελίδα του έργου: https://www.entrepubl.eu/

Created with