Prehľad kurzu

Podnikateľské & digitálne zručnosti pre zamestnancov verejného sektora

Rozvíjajte a zlepšujte svoje životné kompetencie!
Write your awesome label here.

Projekt EntrePubl

EntrePubl sa zameriava na rozvoj vzdelávacích ciest, ktoré umožnia úradníkom verejnej správy vnímať svoju prácu a pristupovať k výzvam s podnikateľským myslením. To im pomôže efektívnejšie spolupracovať a zvýšiť efektívnosť. Projekt sa zameriava aj na implementáciu digitálnych riešení v rámci verejných inštitúcií. Na dosiahnutie tohto cieľa školitelia odborného vzdelávania a prípravy budú zapojení do navrhovania vzdelávacieho balíka, ktorý bude spĺňať potreby zamestnancov verejného sektora a pomôže im rozvíjať digitálne zručnosti pre podnikateľské vzdelávanie. Odbornú prípravu budú poskytovať pedagógovia odborného vzdelávania a prípravy a školitelia z verejných inštitúcií.

Empty space, drag to resize

Výstupy projektu 

  • Metodika a učebný plán EntrePubl
  • Kombinovaná vzdelávacia cesta EntrePubl: 8 pútavých modulov na získanie podnikateľských a digitálnych zručností
  • Virtuálna komunita praxe EntrePubl
  • Strategický dokument EntrePubl o zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov verejného sektora
  • Systém certifikácie pre školiteľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí absolvujú školenie EntrePubl
Empty space, drag to resize

Partneri projektu

Empty space, drag to resize

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project number: 2022-1-BE02-KA220-VET000089555

O projekte EntrePubl
Projekt EntrePubl poskytuje vzdelávacie riešenia na osvojenie si digitálnych zručností a podnikateľského myslenia zamestnancov verejného sektora na miestnej/regionálnej úrovni.

Projekt využíva skúsenosti a zručnosti veľkého konzorcia ôsmich partnerov zo šiestich krajín EÚ (Belgicko, Grécko, Taliansko, Cyprus, Rumunsko a Slovensko).


Webová stránka projektu: https://www.entrepubl.eu/

Created with